Handelsbetingelser

1 Tilbud og aftale

1.1 Alle tilbud afgivet fra Quickpaper.dk, er bindende for Quickpaper.dk 14 dage fra tilbuddets afgivelse.

1.2 Aftalen er indgået, når Quickpaper.dk accepterer bestillingen.

1.3 Ved CMYK print kan forekomme farveafvigelser på +/- 5%.

1.4 Der kan forekomme variationer i størrelse mellem tryksagerne. Fra +/- 2mm til 2%

1.5 På Quickpaper.dk kan der betales med:

Dankort, Visa/Dankort, eDankort, MasterCard, Maestro, Visa, Visa Electron, V PAY, JCB, China UnionPay og American Express, Alm. faktura (Netto 8 dage) samt EAN Faktura.

2 Pris

2.1 Alle priser er eksl. moms med mindre andet er angivet.

2.2.1 Har bestilleren anmodet Quickpaper.dk om at udarbejde skitser, layout, rentegning, tekstforslag, prøvetryk eller lignende, er Quickpaper.dk berettiget til at få dette arbejde betalt med Quickpaper.dk´s til enhver tid gældende timetakst.

2.2.2 Såfremt der tiden frem til leverancens gennemførelse er indtrådt stigninger i lønninger, materialepriser, offentlige afgifter eller øvrige omkostninger, er Quickpaper.dk berettiget til at regulere prisen med sådanne dokumenterede stigninger.

2.3 Ud over den tilbudte eller aftale pris, er Quickpaper.dk berettiget til at kræve betaling for:

2.3.1 Arbejde, der påløber som følge af, at det grundmateriale bestilleren har givet Quickpaper.dk, viser sig at være ufuldstændigt, uegnet eller mangelfuld eller der foretages rettelser i det leverede materiale, efter arbejdet er påbegyndt. Overstiger prisen for dette arbejde 300 kr. orienterer Quickpaper.dk inden arbejdet i gangsættes.

2.4 Alle fragtpriser er beregnet for levering på kundens adresse.

3 Levering

3.1 Vi sender med postdanmark, UPS, GLS eller DPD som leverer dagen efter 95% at tiden - det kan dog tage op til 7 dage. Quickpaper.dk har ingen indflydelse på fragtfirmaernes leverings tider, og kan ikke drages til ansvar for forsinkelser.

3.2 Med de i pkt. 3.3. nævnte forbehold finder levering sted på den med bestilleren aftalte tid. Er ingen sådan leveringstid aftalt, finder levering sted, når Quickpaper.dk´s arbejde er færdigt.

3.3 Forsinkes eller forhindres levering på grund af nogen af de i pkt. 9.1. nævnte omstændigheder eller bestillerens handling eller undladelse, har Quickpaper.dk ret til en tilsvarende forlængelse af leveringstiden eller til at hæve aftalen. Skulle en begivenhed som ovennævnte bevirke, at opfyldelse af Quickpaper.dk leveringsforpligtelser fordyres for Quickpaper.dk er Quickpaper.dk forpligtet til at gennemføre disse såfremt bestilleren erklærer at skadesløsholde Quickpaper.dk ved betaling af den af Quickpaper.dk beregnede merpris.

4 Betaling

4.1 Med mindre andet er aftalt, sker betaling/fakturering når ordren bliver afsendt, eller afhentet.

4.2 Der påløber rente fra forfaldsdagen med 2% pr. påbegynds måned.

4.3 På Quickpaper.dks anmodning er bestilleren til enhver tid forpligtet til at stille bankgaranti til sikkerhed for betaling. Fremsættes anmodningen efter aftalens indgåelse, er Quickpaper.dk forpligtet til at friholde bestilleren for enhver udgift forbundet hermed.

4.4 Er bestillerens forhold årsag til, at en aftale ikke kan gennemføres kontinuerligt, er Quickpaper.dk berettiget til delvis fakturering.

4.5 Quickpaper.dk er en kontant virksomhed. Vores lave priser og hurtige levering gør at vi ikke kan ustede faktura med mere end netto 8 dages betaling og kun i tilfælde af at den årlig købesum overstiger 325.000.-

5 Ejendomsforhold

5.1 Samtlige varer fra Quickpaper.dk - forbliver til endelig betaling af samtlige fordringer Quickpaper.dk´s ejendom.

6 Forsinkelse

6.1 Indtræffer forsinkelser, er bestilleren med det af pkt. 3.2. følgende forbehold berettiget til at hæve aftalen, såfremt han samtidig med aftalens indgåelse har præciseret betydningen af, at levering sker på nøjagtig bestemt tid.

7 Mangler

7.1 Quickpaper.dk kan kun gøres ansvarlig såfremt der foreligger et godkendt prøvetryk.

7.2 Mindre afvigelser fra godkendte prøve eller aftalt specifikation berettiger ikke bestilleren til prisafslag eller til at nægte at modtage det bestilte.

7.3 Quickpaper.dk har ret til mer- eller mindre levering på indtil 10% af aftalt oplag. I de tilfælde, hvor papir eller andet materiale er fremstillet specielt til ordren af andre end Quickpaper.dk, har Quickpaper.dk ret til en rimelig mer- eller mindrelevering ud over 10% af aftalt oplag, dog højest svarende til materialeleverandørens leveringsbetingelse.

7.4 Viser leverancen sig at være mangelfuld, er bestilleren forpligtet til straks at reklamere herover. Undlades reklamation eller reklamerer bestilleren ikke inden 8 dage fra levering har fundet sted, mister bestilleren adgangen til at gøre manglen gældende. Quickpaper.dk er berettiget til at afhjælpe en mangel, såfremt dette kan ske inden rimelig tid.

7.5 Quickpaper.dk har ikke erstatningspligt for varer, som leveres af kunden. Erstatningspligten gælder kun for tryk. Reklamation skal ske senest 8 dage fra ordremodtagelse.

7.6 Såfremt bestilleren selv tilvejebringer papir eller andet til leverancen, hæfter Quickpaper.dk ikke for fejl eller mangler, der kan henføres dertil.

8 Ansvar

8.1 I tilfælde af forsinkelse af - og i tilfælde af - mangler ved det leverede har Quickpaper.dk intet ansvar, hvor forsinkelsen eller manglen skyldes fejl i eller beskadigelse af produktionsudstyr, der bevisligt har forårsaget forsinkelse eller beskadigelse af produktionen, i tilfælde af arbejdskonflikter af enhver art og i øvrigt enhver omstændighed, som Quickpaper.dk ikke er herre over, såsom brand, vandskade, naturkatastrofer, krig, mobilisering eller uforudsete militærindkaldelser af tilsvarende omfang, rekvirering, beslaglæggelse, oprør, uroligheder, valutarestriktioner, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner på drivkraft, eksport- og importforbud og anden force majeure situation.

8.2 Forsinkelse eller mangelfuld leverance omfattet af den i pkt. 9.1. omhandlende ansvarsfrihed, hvis årsagen til underleverandørens forsinkelse eller manglende udførelse er en af de i pkt. 9.1. nævnte omstændigheder eller virksomhedens ophør.

8.3 I tilfælde af forsinkelse eller i tilfælde af mangler ved det leverede hæfter Quickpaper.dk ikke for driftstab, tab af avance eller andet indirekte tab, herunder tab som følge af bestillerens retsforhold over for trediemand, jf. dog pkt. 9.4.

8.4 Quickpaper.dk har intet ansvar for bestillerens manglende hjemmel til reproduktion, mangfoldiggørelse eller udgivelse af skrift, tegninger, mønstre, illustrationer, tekster, varemærker, andre forretningskendetegn og øvrigt vareudstyr herunder formgivning eller andet, der kan være underkastet tredjemands rettigheder. Pådrager Quickpaper.dk sig ansvar overfor tredjemand i anledning afbestillerens manglende hjemmel til udnyttelse af tredjemands tilkommende rettigheder, holder bestilleren Quickpaper.dk skadesløs for et sådant ansvar.

8.5 Quickpaper.dk har intet ansvar for tab eller beskadigelse af ejendom, som f.eks. originaler, materialer, o.l. som ikke er Quickpaper.dks, men som er overladt til denne af bestilleren med henblik på opbevaring, herunder opbevaring af arbejder, Quickpaper.dk har udført, jf. pkt. 2.5. Quickpaper.dk er dog ansvarlig såfremt det godtgøres, at tabet eller beskadigelsen skyldes grov uagtsom adfærd udvist af Quickpaper.dk. Bestilleren må selv sørge for forsikring af genstanden imod skade og undergang. Hvis materiale ønskes retur skal der gøres klart opmærksom på dette ved levering af materialet - hertil skal det leveres med frankeret retur emballage.

9 Underleverandører

9.1 Quickpaper.dk er berettiget til helt eller delvis at lade arbejde udføre hos underleverandører.

10 Købeloven

10.1 Dansk Lovgivning herunder Købeloven finder anvendelse på nærværende aftale i det omfang, retstilstanden ikke er fastlagt i aftalens tekst eller nærværende salgs- og leveringsbetingelser . En eventuel tvist vedrørende aftalens fortolkning eller vilkårenes opfyldelse og håndhævelse kan alene indbringes for danske domstole i overensstemmelse med danske værnetingsregler.

11 Fortrydelsesret

11.1 Kunden kan fortryd en ordre, indtil Quickpaper.dk begynder produktionen af denne.